Privacyverklaring

Wonen in de Tropen, gevestigd te Willemstad onder Kamer van Koophandel nummer 158166 (hierna: WIDT)  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die WIDT verwerkt en op alle domeinen die aan WIDT gerelateerd zijn. Het gaat hier om persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met WIDT heeft gehad of de website hebben bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot de individu, zoals de naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag.  

Contactgegevens 

http://www.wonenindetropen.com 
Vista Montaña kavel 62 
+599 9 693 9181 
Lisa Romer is de Functionaris Gegevensbescherming van WIDT en is te bereiken via het emailadres: info@wonenindetropen.com. 

Verwerking persoonsgegevens 

WIDT verwerkt persoonsgegevens van haar klanten doordat zij gebruik maken van diensten van WIDIT en/of omdat klanten deze gegevens op eigen initiatief aan WIDT verstrekken. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die binnen WIDT worden verwerkt: 

 • Voor- en achternaam; 
 • Geslacht; 
 • Geboortedatum; 
 • Geboorteplaats; 
 • Adresgegevens; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres.

Doel verwerking persoonsgegevens  

WIDT verwerkt persoonsgegevens om haar diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen. Persoonsgegevens worden onder andere voor de hieronder genoemde doelen verwerkt door WIDT: 

 • Contactmogelijkheden met klanten; 
 • Aanvraag van een Verklaring van Rechtswege; 
 • Bemiddeling voor klanten met potentiële werkgevers, stage-coördinatoren, onroerend goed eigenaren en/of makelaars; 
 • Het afhandelen van betalingen voor klanten; 
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen van WIDT, zoals belasting gerelateerde verplichtingen als belastingaangiftes. 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

WIDT bewaart persoonsgegevens van haar klanten niet langer dan strikt nodig is om haar doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. WIDT hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  

 • Bestaande klanten: 7 jaar. 
 • Na afloop klantrelatie: 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden  

WIDT deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het delen in het geval van bemiddeling voor klanten met potentiële werkgevers, stage coördinatoren, onroerend goed eigenaren en/of makelaars. Daarnaast kan WIDT persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluit WIDT een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen. WIDT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Rechten als betrokkene 

Klanten hebben een aantal rechten. Als betrokkene kan er aan ons een verzoek gericht worden tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming. Dit kan in voorkomend geval schriftelijk bij WIDT ingediend worden via info@wonenindetropen.com. 

Beveiliging van persoonsgegevens

WIDT hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Mocht het vermoeden er zijn dat persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wonenindetropen.com.