Algemene voorwaarden

DEFINITIES

AV: de onderhavige algemene voorwaarden.
Klant: de persoon/personen aan wie WIDT haar dienstverlening verricht.
Partijen: WIDT en de Klant tezamen.
WIDT: Wonen in de Tropen, gevestigd te Willemstad, onder Kamer van Koophandel nummer 158166.

ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid AV 

 1. Deze AV zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens WIDT. 
 2. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 3. Partijen kunnen alleen afwijken van deze AV als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

ARTIKEL 2 – Prijzen 

 1. Alle prijzen die WIDT hanteert zijn in Euro’s en zijn inclusief BTW.  
 2. Alle prijzen die WIDT hanteert zijn voor haar diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan WIDT ten alle tijden wijzigen.
 3. Partijen komen voor de dienstverlening door WIDT een totaalbedrag aan vaste prijs overeen overeenkomstig de afgesloten bundel(s) en/of door Partijen overeengekomen aanvullende/afwijkende diensten. 

ARTIKEL 3 – Betalingen en betalingstermijn 

 1. Voordat WIDT haar dienstverlening aanvangt (dit betekent na het houden van het intakegesprek en na akkoord van de Klant op de overeengekomen bundel(s) en/of aanvullende/afwijkende diensten) dient de Klant de overeengekomen prijs te voldoen op de bankrekening zoals gecommuniceerd door WIDT in haar betalingsverzoek. 
 2. Wanneer de Klant niet tijdig betaalt, mag WIDT haar verplichtingen opschorten totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 3. De betaling dient binnen 7 werkdagen na uitbrengen van het betalingsverzoek te worden voldaan door de Klant.

ARTIKEL 4 – Opschortingsrecht 

 1. WIDT is bevoegd de nakoming van al haarverplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de uitvoering van werkzaamheden en de afgifte van bescheiden of andere zaken aan de Klant of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op de Klant volledig zijn voldaan. WIDT is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade, van welke aard ook, voor de Klant of derden. 

ARTIKEL 5 – Verrekening 

 1. De Klant doet afstand van het recht om een schuld aan WIDT te verrekenen met een vordering op WIDT. 

ARTIKEL 6 – Garantie 

 1. Wanneer Partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor WIDT enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 

ARTIKEL 7 – Uitvoering van de overeenkomst 

 1. WIDT voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. WIDT heeft het recht om de overeenkomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. 
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat WIDT tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.  
 4. Indien de Klant er niet voor heeft gezorgd dat WIDT tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de Klant. 

ARTIKEL 8 – Informatieverstrekking door de klant 

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan WIDT. 
 2. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 
 3. Indien en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert WIDT de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door WIDT redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.  

ARTIKEL 9 – Geheimhouding 

 1. De Klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van WIDT ontvangt geheim. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende WIDT waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan WIDT schade kan berokkenen. 

ARTIKEL 10 – Intellectuele eigendom 

 1. Het is de Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WIDT niet toegestaan door WIDT geproduceerde producten, waaronder begrepen rapporten, werkwijzen, adviezen, ontwerpen, (model)contracten, CV’s en andere documenten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren of ter kennis te brengen aan derden. Dit verbod geldt niet voor het eigen gebruik van de Klant van de stukken. 
 2. De Klant behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

  ARTIKEL 11 – Boetebeding 

  1. Indien de Klant het artikel van deze AV over geheimhouding overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van WIDT een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 5000. 
  2. Daarnaast verbeurt de Klant een bedrag van 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt. 
  3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel genoemde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van WIDT waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

  ARTIKEL 12 – Vrijwaring 

  1. De Klant vrijwaart WIDT tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door WIDT geleverde diensten. 

  ARTIKEL 13 – Klachten 

  1. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval toe leiden dat WIDT gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 
  2. Beantwoordt een geleverde dienst niet aan hetgeen de Klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Klant WIDT binnen 1 maand na constatering van de tekortkoming, op de hoogte te stellen. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat WIDT in staat is hierop adequaat te reageren. 

  ARTIKEL 14 – Ingebrekestelling 

  1. De Klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan WIDT. 
  2. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat een ingebrekestelling WIDT ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.  

  ARTIKEL 15 – Hoofdelijke aansprakelijkheid Klant 

  1. Als WIDT een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan WIDT verschuldigd zijn.  

   ARTIKEL 16 – Aansprakelijkheid WIDT 

   1. WIDT is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 
   2. Indien WIDT aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor direct schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 
   3. WIDT is nooit aansprakelijk voor indirect schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 
   4. Indien WIDT aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

   ARTIKEL 17 – Vervaltermijn 

   1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van WIDT vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.  

   ARTIKEL 18 – Recht op ontbinding 

   1. De Klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer WIDT toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
   2. Is nakoming van de verplichtingen door WIDT niet vrijblijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat WIDT in verzuim is.  
   3. WIDT heeft het recht de overeenkomst met de Klant te ontbinden, indien de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien WIDT kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

   ARTIKEL 19 – Overmacht 

   1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van WIDT in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Klant niet aan WIDT kan worden toegerekend in een van de wil van WIDT onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk worden verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van WIDT kan worden verlangd. 
   2. De tot in lid genoemde overmachtssituaties omvatten, doch niet uitsluitend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.), wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden, onverwachte stroom- elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen, computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
   3. Indien een overmachtssituatie voordoet waardoor WIDT haar verplichtingen naar de Klant niet kan voldoen, dan worden deze verplichtingen opgeschort tot WIDT er weer aan kan voldoen. 
   4. WIDT is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtssituatie enig voordeel geniet.

   ARTIKEL 20 – Wijziging van de overeenkomst 

   1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigingen of aan te vullen, passen Partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aan.

   ARTIKEL 21 – Wijziging algemene voorwaarden 

   1. WIDT is gerechtigd om deze AV te wijzingen of aan te vullen.
   2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
   3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal WIDT zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

   ARTIKEL 22 – Overgang van rechten 

   1. Rechten van de Klant uit de overeenkomst tussen Partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijk instemming van WIDT.

   ARTIKEL 23 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

   1. Wanneer één of meer van deze AV nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit niet de overige bepalingen van deze AV aan.  
   2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat WIDT bij het opstellen van de AV op dat punt voor ogen had.

   ARTIKEL 24 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

   1. Op iedere overeenkomst tussen Partijen is uitsluitend het recht van Curaçao van toepassing. 
   2. Het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Partijen.